CLB

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.


Het CLB-dossier van uw kind in het basisonderwijs


Geachte ouder


De school waar uw zoon of dochter nu ingeschreven is, werkt samen met CLB Het Kompas. Alle leerlingen en ouders van deze school kunnen dus met hun vragen aankloppen bij onze CLB-medewerkers.


Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen helpen, worden belangrijke gegevens over uw kind genoteerd in het CLB-dossier: bijvoorbeeld resultaten van testonderzoeken, schoolbesprekingen en gesprekken. Ook de gegevens van medische onderzoeken en vaccinaties door het CLB komen in dit dossier. Het CLB-dossier is geen schooldossier, het is een apart en beveiligd dossier. We zorgen voor dit CLB-dossier met veel respect voor uw privacy en die van uw kind. Vertrouwelijke gegevens uit dit dossier vallen in ieder geval onder ons beroepsgeheim. Ze worden dus nooit zonder uw toestemming aan anderen meegedeeld.


U kan samen met de CLB-medewerker de inhoud van dit CLB-dossier bespreken. Ook leerlingen die 12 jaar of ouder zijn kunnen dat. Er zijn vastgelegde regels over wat u kan inkijken en wat niet. De CLB-medewerker kan u daar meer uitleg over geven.


Als uw zoon of dochter verandert van school dan zijn er twee mogelijke situaties:


- De vorige school werkte ook samen met CLB Het Kompas. Het CLB-dossier blijft uw kind dan gewoon volgen binnen ons CLB.


- De vorige school werd begeleid door een ander CLB. Dat CLB stuurt het dossier van uw kind dan automatisch door naar CLB Het Kompas. Als u dat niet wil dan moet u dit schriftelijk laten weten aan het vorige CLB. En dat binnen 10 dagen na de inschrijvingsdatum in de nieuwe school.


Let wel, de wet verplicht de CLB’s om medische gegevens en gegevens rond spijbelbegeleiding altijd door te sturen. Dat kan u dus niet weigeren.


Na het secundair onderwijs wordt het dossier van uw zoon of dochter veilig bewaard op het CLB van de laatste school. Het blijft daar tot hij of zij minstens 25 jaar oud is. Of tien jaar na de laatste vaccinatie of het laatste medisch onderzoek. Volgde uw zoon of dochter les in het buitengewoon secundair onderwijs dan blijft het dossier bewaard tot hij of zij 30 jaar oud is. Daarna wordt het dossier vernietigd.


Neem gerust contact met ons op mocht u nog vragen hebben over het CLB-dossier van uw kind.


Onze contactgegevens vindt u bovenaan deze brief of op www.clbkompas.be.


We wensen uw kind in ieder geval nog veel succes op school!
Onze school werkt samen met het CLB: Het Kompas:

Adres: Fr. Coeckelbergsstraat 2

Contactpersoon CLB: Lieve Spaey 

Arts CLB: Ann Boons


Voor meer info : klik op onderstaande link


CLB : HET KOMPAS